OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 listopada 2016r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Brodach

 

1.

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brodach.

Pełny etat

 

2.

Wymagania niezbędne (formalne):

    obywatelstwo polskie,

    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w / w stanowisku,

    nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

    cieszy się nieposzlakowaną opinią,

    wykształcenie wyższe związane z oświatą lub ekonomiczno - administracyjne

    doświadczenie zawodowe min. 3 lat pracy na stanowisku kierowniczym,

 

3.

Wymagania dodatkowe:

      1.   Znajomość zagadnień związanych z organizacją pracy,

            2.   Umiejętność kierowania podległym personelem,

            3.   Posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

            4.   Ogólna znajomość aktów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań przewidzianych na stanowisku, a w szczególności:

                  a)   ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446.t.j.),

                  b)   ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 ze zm.),

                  c)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.885),

                  d)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.2016.1047.),

                  e)   ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela(, Dz. U 2016.1379.),

                  f)   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. 2016.23),

            5.   Dobra znajomość obsługi komputera, w tym:

  • Pakietów biurowych (Microsoft Office, Open Office);
  • Znajomość poczty elektronicznej (redagowanie,odbieranie,wysyłanie i zarządzanie);
  • Znajomość obsługi przeglądarki internetowej oraz znajomość zasady platform internetowych;

            6.   Zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność i sumienność,

            7.   Predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, obowiązkowość, systematyczność,

            8.   Wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych, komunikatywność, odporność na stres.

            9.   Zdolność podejmowania decyzji.

 

4.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.  Kierowanie Zespołem Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnym Szkół i reprezentowanie go na zewnątrz,

2.  Zapewnianie prawidłowego wykonywania zadań statutowych jednostki,

3.  Kierowanie pracą podległego personelu,

4.  Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad wykorzystaniem środków,

5.  Opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy projektów organizacji roku szkolnego,

6.  Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących działalności placówek oświatowych,

7. Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych,

8. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

9. Udostępnianie informacji dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej do BIP,

10. Obsługa organizacyjna, administracyjna i finansowa szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

11. Sprawowanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do podległych pracowników,

12. Organizowanie prac komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,

13. Współpraca z Kuratorium Oświaty,

14. Wykonywanie kontroli zarządczej, w tym między innymi kontroli wewnętrznej

15. Organizowanie dowozu dzieci do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych,

16. Przygotowywanie ocen cząstkowych dyrektorów szkół,

17. Analiza i przedkładanie Wójtowi do zaakceptowania nauczania indywidualnego, dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej,

18. Analiza i przesyłanie sprawozdań oświatowych w tym przede wszystkim - Systemu Informacji Oświatowej,

19. Prowadzenie pomocy finansowej dla uczniów - stypendia szkolne.

 

5.

Wymagane dokumenty:

    list motywacyjny,

    CV ( życiorys ),

    kserokopie świadectw pracy,

    kserokopia dyplomów ( świadectw ) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

    oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

6.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Brodach” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 pokój nr 103 do dnia 18 listopada 2016r. do godz. 15,00.

 

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wynikach naboru.PDF)informacja o wynikach naboru.PDFInformacja o wynikach naboru145 Kb23.11.2016 10:31

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 08 listopada 2016 13:07
Poprawiony: środa, 23 listopada 2016 10:31