OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24 października 2016r. PDF Drukuj Email


Wójt Gminy Brody
ogłasza konkurs na stanowisko mł. referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego / mł. referent ds. obsługi urzędu

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.
umowa o pracę, pełny etat

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania konieczne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe kierunkowe,
3. znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
4. znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
5. znajomość ustawy organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców,
6. znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej,
7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość problematyki obronnej i obrony cywilnej,
2. znajomość zagadnień z zakresu reagowania kryzysowego,
3.znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
4.zdolność analitycznego myślenia,
5.odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres,

 

Zakres obowiązków i czynności mł. referenta ds. obronnych i zarządzania kryzysowego / mł. referenta ds. obsługi urzędu w szczególności:

1. realizacja zadań do gminnego planu reagowania kryzysowego,
2. opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego,
3. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
4. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
5. opracowywanie dokumentacji oraz innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
6. planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,
7.opracowywanie i przygotowywanie planów obrony cywilnej,
8. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
9. współpraca z organami wojskowymi,
10. organizowanie szkoleń ludności z zakresu obrony cywilnej,
11.przygotowanie i zapewnienie działań systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
12. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
13.współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej
oraz:
1. Przygotowywanie umów najmu oraz rozliczanie opłat za najem,
2. Wystawianie faktur wynikających z działalności gminy,
3. Zarządzanie gminnym zasobem lokalowym,
4. Wydawanie kart drogowych, gospodarka paliwami i samochodami służbowymi urzędu,

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.


IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko mł. referenta ds. spraw obronnych i zarządzania kryzysowego/ mł. referenta ds. obsługi urzędu" w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 w terminie do 04 listopada 2016r. do godz. 1500.


Inne informacje.
Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wynikach naboru.PDF)informacja o wynikach naboru.PDFInformacja o wynikach naboru172 Kb10.11.2016 09:52

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 24 października 2016 12:42
Poprawiony: czwartek, 10 listopada 2016 09:52