Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z dnia 19 kwietnia 2016 r. PDF Drukuj Email

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

ogłasza konkursu na stanowisko kierownika warsztatu - bazy

Miejsce wykonywania pracy: baza remontowo-budowlana Krynki ul. Długa 3 a

I. Wymagania konieczne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe lub średnie i minimum 4 letni udokumentowany staż pracy.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.
 2. Dobra organizacja pracy, rzetelność , skrupulatność i odpowiedzialność.
 3. Mile widziane posiadanie dodatkowych uprawnień np.: elektrycznych lub na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego, operatora koparko-ładowarki oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

III. Zakres obowiązków i czynności:

 1. Organizowanie stanowiska pracy i przygotowanie frontu robót oraz nadzór nad prowadzonymi robotami.
 2. Opracowywanie wycen, kalkulacji i kosztorysów robót orazz materiałów, narzędzi, sprzętu i zużytego paliwa.
 3. Ewidencja szczegółowego obmiaru robót i prowadzonych zadań.
 4. Udział w komisyjnych odbiorach wykonanych robót.
 5. Prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 6. Prowadzenie ewidencji pojazdów i sprzętu zakładowego oraz dbanie o ich stan techniczny.
 7. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy minimum 4 letni oraz posiadane dodatkowe uprawnienia.
 4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań na danym stanowisku.
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

Po przeprowadzonym naborze osoba wyłoniona w II etapie zobowiązana jest o dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko kierownika warsztatu-bazy” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Stanisława Staszica 3 w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godz 15:00, pokój nr 215, II piętro Urzędu Gminy w Brodach.

 

Inne informacje.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego)

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. Lista zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy. Wynik naboru będzie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publiczne.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

                                                                     Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

                                                                     Katarzyna Bernaciak

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja I etap.odt)Informacja I etap.odtInformacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko Kierownika warsztatu-bazy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.15 Kb06.05.2016 13:22
Pobierz ten plik (Informacja I etap.pdf)Informacja I etap.pdfInformacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko Kierownika warsztatu-bazy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.179 Kb06.05.2016 13:23
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH201 Kb11.05.2016 11:28

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 19 kwietnia 2016 10:15
Poprawiony: wtorek, 19 kwietnia 2016 10:18