OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 kwietnia 2016r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.

umowa o pracę

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku rachunkowość lub podatki,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 3 letnie udokumentowane w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
 4. znajomość ustawy o finansach publicznych
 5. znajomość ustawy o rachunkowości,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad księgowania,
 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym,
 3. znajomość oraz umiejętność obsługi programów MS Office oraz systemów finansowo- księgowych
 4. zdolność analizy i syntezy informacji, logiczne myślenie, umiejętność wyjaśniania i przekazywania wiedzy
 5. dobra organizacja pracy, rzetelność , skrupulatność i odpowiedzialność

 

Zakres obowiązków i czynności podinspektora ds. księgowości budżetowej:

 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków budżetu.
 2. Kontrola rachunkowo – formalna dowodów księgowych.
 3. Nadawanie klasyfikacji budżetowej dowodom księgowym.
 4. Kompletowanie bieżących dowodów finansowo – księgowych systematycznie i chronologicznie.
 5. Prowadzenie ewidencji księgowej dla środków z budżetu unii europejskiej i innych źródeł nie podlegających zwrotowi.
 6. Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St.Staszica 3 w terminie do 18 kwietnia 2016r. do godz. 15,00.

 

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

 

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody      

Marzena Bernat        

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W BRODACH355 Kb20.04.2016 11:10

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 07 kwietnia 2016 08:10
Poprawiony: czwartek, 07 kwietnia 2016 08:16