OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 8 marca 2016r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Brody
ogłasza konkurs na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3.
pełny etat
I. Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania konieczne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe na kierunkach: architektura i urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna,
3. udokumentowane min. 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym lub pokrewnym.
4. umiejętność obsługi programów MS Office, Corel DRAW, Lex.
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

II.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość:
- Kodeksu postępowania administracyjnego,
- przepisów prawa dotyczących planowania przestrzennego oraz innych aktów normatywnych związanych z planowaniem przestrzennym, w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami
- przepisów prawa z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu gminy,
b) umiejętność:
- obsługi oprogramowań graficznych: CorelDraw, Photoshop, Auto CAD,
- obsługi oprogramowań GIS: MapInfo, ArcGis, Lex,
- pracy w zespole,
- radzenia sobie w nietypowych sytuacjach,
- radzenia sobie ze stresem,
c) mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych
d) odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność, obowiązkowość, terminowość, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- udział w pracach związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
- opracowywanie dokumentacji niezbędnej w procedurze przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzanie wypisów i wyrysów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydawanie decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- przygotowywanie i prowadzenie analiz oraz opracowywanie koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego gminy,
- udział w pracach związanych ze sporządzeniem raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego gminy,
- prowadzenie gminnego rejestru dotyczącego wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
- prowadzenie gminnego rejestru dotyczącego wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
- współpraca z organami i instytucjami w zakresie polityki przestrzennej,
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
3. oświadczenie kandydata o niekaralności,
4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.
V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego" w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St.Staszica 3 w terminie do 21 marca 2016r. do godz. 15:00.

Inne informacje.
Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W BRODACH324 Kb23.03.2016 14:01

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 08 marca 2016 11:18