Ogłoszenie o konkursie PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora następujących placówek:

1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Adamowie, ul. Kościelna 2; 27 -230 Brody,
2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubieni, ul. Iłżecka 20; 27-230 Brody,
3. Publicznego Gimnazjum im. St. Staszica w Rudzie, ul. Widok 1; 27-230 Brody

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 3, §5 oraz § 10 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakimi
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184,
poz. 1436, z późn. zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944  - 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora ........................." (podając nazwę placówki) do dnia 14 marca 2016 r. do godz. 15.15, w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody, pokój 103 (sekretariat). Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Brodach.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Brody.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: wtorek, 01 marca 2016 16:11
Poprawiony: wtorek, 01 marca 2016 16:14