Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach. PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 13 sierpnia 2015r.
Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach


1. Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):
– obywatelstwo polskie,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
– posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w / w stanowisku,
– nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
– cieszy się nieposzlakowaną opinią,
– wykształcenie wyższe,
– doświadczenie zawodowe min. 5 lat.

 

3. Wymagania dodatkowe:
– dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych,
– znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych oraz zarządzanie zespołem ludzi.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych,
– ustalenie rocznych planów techniczno- ekonomicznych Zakładu i ich wykonywanie,
– nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej opracowanie informacji i sprawozdań z realizowanych inwestycji,
– współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
– dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów- dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu,
– zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,
– zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.


5. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– CV ( życiorys ),
– kserokopie świadectw pracy,
– kserokopia dyplomów ( świadectw ) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
– oświadczenie o niekaralności.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .
Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.


6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach" drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie UG pokój nr 103 do dnia 24 sierpnia 2015r. do godz. 15,30.

 

Inne informacje.
Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU144 Kb01.09.2015 08:43

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 13 sierpnia 2015 12:43