Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. inwestycji i dróg. PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 30 lipca 2015r .

 

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji i dróg

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3. umowa na zastępstwo

 

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe techniczne,

 3. doświadczenie zawodowe: min. 3 letnie udokumentowane w zakresie pracy w administracji drogowej lub pracy przy realizacji inwestycji budowlanych,

 4. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy,

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych,

 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym,

 3. mile widzialne doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub na rzecz jst,

 4. mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych

 

Zakres obowiązków i czynności inspektora ds. inwestycji i dróg:

 1. Uzgadnianie projektów zjazdów oraz lokalizacji urządzeń obcych w pasie dróg gminnych

 2. Przygotowywanie oświadczeń o dostępności działek do dróg publicznych gminnych.

 3. Przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na:

  a) umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym m. in. : wodociągi, kanalizacja, gazociągi, sieć energetyczna i teletechniczna,

  b) budowę zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg gminnych

 4. Naliczanie opłat i kar z tytułu zajęcia pasa drogowego.

 5. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego.

 6. Opiniowanie odnośnie usytuowania ogrodzeń, budynków i budowli wzdłuż dróg gminnych.

 7. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

 8. Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach gminnych pojazdów ponadnormatywnych.

 9. Nadzór, budowa i utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych i mostów.

  III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   

  1. życiorys,

  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

  3. oświadczenie kandydata,że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni opraw publicznych,

  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

   

  Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

   

  IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  Sposób i termin składania ofert.

   

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji i dróg” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St.Staszica 3 w terminie do 10 sierpnia 2015r. do godz. 15,00.

   

  Inne informacje.

  Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

  I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

  II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

   

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Wójt Gminy Brody

  Marzena Bernat


  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  Data opublikowania: czwartek, 30 lipca 2015 10:11
  Poprawiony: czwartek, 30 lipca 2015 10:14