Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy Brody Drukuj

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 19 stycznia 2015r.

 

 

Wójt Gminy Brody ogłasza konkurs na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Brody

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3 

1. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie
b/ zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
c/ stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku
d/ nieposzlakowana opinia
e/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
f/ wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
g/ co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2014 poz.1202 t.j./, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych

Ponadto kandydat na stanowisko Sekretarza Gminy powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office oraz wykazać się znajomością przepisów n/w ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- o pracownikach samorządowych,
- o finansach publicznych,
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- o ochronie danych osobowych,
- Kodeksu Pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

a/ umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
b/ wysoka kultura osobista,
c/ odporność na stres,
d/ umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
e/ znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
f/ kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
g/ dyspozycyjność,
h/ zdolność podejmowania decyzji.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a/ opracowywanie projektów aktów, w tym Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy oraz innych zarządzeń Wójta związanych z organizacją pracy w Urzędzie,
b/ opracowywanie projektu Statutu Gminy i Regulaminu Pracy Rady Gminy,
c/ nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy Brody,
d/ zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy,
e/ organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi /sołectwami/ oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
f/ organizacja pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,
g/ nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków,
h/ nadzorowanie przestrzegania i realizacji instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
i/ organizowanie i przestrzeganie zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw,
m/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
j/ przyjmowanie ustnych oświadczeń woli /testamenty allograficzne/,
k/ nadzór nad zawartością merytoryczną strony internetowej oraz BIP,
l/ nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników porządku i dyscypliny pracy,
ł/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.


4. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,
2/ życiorys /CV/,
3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy /świadectwa pracy, zaświadczenia/,
5/ kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
6/ kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

5. Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Sekretarza” w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. Staszica 3, pok. 103 w terminie do 02.02.2015r. do godz. 16:00.

6. Inne informacje.

Konkurs przeprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów,ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: poniedziałek, 19 stycznia 2015 15:59