Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta ds podatków i opłat lokalnych. PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 11 stycznia 2013r.

Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na wolne stanowisko referenta ds podatków i opłat lokalnych


Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku referenta ds. podatków i opłat lokalnych

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie

- wykształcenie wyższe ekonomiczne ze specjalizacją w zakresie podatków

- staż pracy min. 2 lata

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

- nie karalność za przestępstwo popełnione umyślnie

- biegła znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i ordynacji podatkowej

- umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy

2. Wymagania dodatkowe:

- preferowany staż pracy w administracji

- umiejętność analitycznego myślenia

- rzetelność , terminowość

II. Zakres obowiązków i czynności referenta ds. podatków i opłat lokalnych:

1.Prowadzenie ewidencji podatków i opłat lokalnych.

2. Rozliczanie inkasentów z zebranych podatków i opłat

3. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości

4. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie stanowiska pracy.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys

list motywacyjny

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy

oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

IV. Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko referenta ds. podatków i opłat lokalnych" w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. Staszica 3 w terminie do 25.01.2013r. do godz. 15,00.

V. Inne informacje.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Podpisał

Wójt Gminy Brody

/Andrzej Przygoda/


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 11 stycznia 2013 09:18