Ogłoszenie o konkursie na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami. PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 05 grudnia 2012r.


Wójt Gminy Brody

ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Brodach ul. Staszica 3

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku podinspektora ds. gospodarki gruntami.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie

- wykształcenie min. średnie

- staż pracy w administracji publicznej min. 3 lata

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

- nie karalnośc za przestępstwo popełnione umyślnie

- biegła znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw

- umiejętność korzystania z aplikacji biurowych oraz programów do obsługi stanowiska pracy

2. Wymagania dodatkowe:

- uprawnienia zawodowe z punktu 1 i 2

- umiejętność analitycznego myślenia

- rzetelność , terminowość

II. Zakres obowiązków i czynności podinspektora ds. gospodarki gruntami:

1. Wykonywanie map do celów prawnych.

2. Wykonywanie pomiarów sytuacyjno wysokościowych.

3. Aktualizacje i inwentaryzacje.

4. Wyznaczanie obiektów budowlanych.

5. Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych tj. regulacje stanu prawnego, zasiedzenia

na drodze postępowania sądowego.

III.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys

– list motywacyjny

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , uprawnienia i staż pracy

– oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

IV. Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami" w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. Staszica 3 w terminie do 21.12.2012r. do godz. 1500

V. Inne informacje.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 05 grudnia 2012 12:26
Poprawiony: środa, 05 grudnia 2012 12:33