Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego księgowego ZGK w Brodach. PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.


I. Wymagania w stosunku do kandydatów ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157 poz. 1241 art. 54)
1) wymagania niezbędne:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2. ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów

6. znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, prawa pracy i umiejętność ich właściwego stosowania;
7. nieposzlakowana opinia;
8. znajomość obsługi komputera.
2) wymagania dodatkowe (mile widziane):
1. znajomość modułów: finansowego SYMFONIA lub innego programu księgowego;
2. umiejętność pracy w zespole.
II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku;
1) zakres odpowiedzialności:
1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem
finansowym;
4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5. sporządzanie kalkulacji kosztów;
6. sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych (np.: VAT 7);
7. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej;
8. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych
9. rozliczenia dot. dotacji,
10. opracowanie projektu budżetu,
11. bieżąca analiza realizacji budżetu,
12. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika,
2) zakres uprawnień:
1. ma prawo żądać od innych pracowników informacji w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
2. wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.


III. Wymagane dokumenty:
1. CV z dopisaniem klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 zpóź. zm.).
2. List motywacyjny
3. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności
4. Świadectwo potwierdzające wykształcenie oraz świadectwa pracy potwierdzające praktykę w księgowości lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w księgowości.
5. Zaświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystanie z pełni praw publicznych.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Termin: do 12.05.2010 r.
2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście w pokoju 215 UG w Brodach II piętro lub listem poleconym
3. Miejsce:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach
ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
Konkurs na stanowisko głównego księgowego

DODATKOWE INFORMACJE

1. Kontakt z Kierownikiem ZGK w Brodach : 041-271-12-34, 606 649 986
2. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego)
3. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej
4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach (II piętro Urzędu Gminy Brody między pokojem 215 a 214) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brodach,
5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

Oryginalna wersja artykułu na stronie archiwalnej dostępna: tutaj


Wpisany przez Dariusz Świrta   
Data opublikowania: piątek, 01 października 2010 12:13
Poprawiony: piątek, 01 października 2010 13:22