Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SP Brody. PDF Drukuj Email
WÓJT GMINY BRODY

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:


1. Szkoły Podstawowej w Brodach

2. Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krynkach


I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w; § 1, § 2, § 5 i §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436)


1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, gimnazjum;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późni. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późni. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późni. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, z późni. zm.);


2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 2-9.


3. Stanowisko dyrektora publicznego gimnazjum z wyjątkiem szkoły specjalnej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 2-9.4. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- stron umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
6) spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 2, 5, 7 i 9.


5. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, z późni. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


II Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436);

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436);

7) zaświadczenie lekarskie o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późni. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późni. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późni. zm.)

12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późni. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
Jednocześnie przypomina się, iż osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, oznaczonego jako załącznik nr 1a do ustawy z 18 października 2006 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 165 poz. 1171), zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium: www.kuratorium.kielce.pl Oświadczenie lustracyjne składające się z części A i B powinno być przesłane w całości, bez względu na to która część wzoru zostanie wypełniona przez osobę kandydującą, do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub złożone osobiście w delegaturze Kuratorium, właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania szkoły.


Dyrektorzy szkół publicznych, którzy złożyli oświadczenie lustracyjne, do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły publicznej, na podstawie art. 4 pkt 45 oraz art. 8 pkt 42 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. nr 63 poz. 425 z późn. zm.) winni, wyrażając zgodę na kandydowanie, złożyć do Świetokrzyskiego Kuratora Oświaty lub osobiście w delegaturze Kuratorium, właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania szkoły, INFORMACJĘ O WCZEŚNIEJSZYM WYPEŁNIENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. nr 165 poz. 1171).
Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia (lekarz medycyny pracy), na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

III Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora...(należy wpisać placówkę, której oferta dotyczy) - w terminie do 04.05.2010 r. do godz. 15.15, na adres: Urząd Gminy w Brodach, ul. Staszica 3,27-230 Brody.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Brody.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Oryginalna wersja artykułu na stronie archiwalnej dostępna: tutaj


Wpisany przez Adam Woźniak   
Data opublikowania: piątek, 01 października 2010 12:00
Poprawiony: piątek, 01 października 2010 13:22