Sprawozdania finansowe - 2009 rok PDF Drukuj Email

Zawartowść artykułu do pobrania poniżej w załącznikach pdf.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zestawienie zmian w funduszu zakład budżetowy.pdf)Zestawienie zmian w funduszu zakład budżetowy.pdfZestawienie zmian w funduszu zakład budżetowy sporządzone na dzień 31-12-2009 r.155 Kb19.08.2010 14:11
Pobierz ten plik (Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf)Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2009r.156 Kb19.08.2010 14:12
Pobierz ten plik (Rachunek zysków i strat zakład budżetowy.pdf)Rachunek zysków i strat zakład budżetowy.pdfRachunek zysków i strat zakład budżetowy sporządzony na 31-12-2009r.173 Kb19.08.2010 14:12
Pobierz ten plik (Rachunek zysków i strat jednostki.pdf)Rachunek zysków i strat jednostki.pdfRachunek zysków i strat jednostki. Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych173 Kb19.08.2010 14:13
Pobierz ten plik (Bilans zakładu budżetowego.pdf)Bilans zakładu budżetowego.pdfBilans zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2009r.198 Kb19.08.2010 14:13
Pobierz ten plik (Bilans z wykonania budżetu  Gminy.pdf)Bilans z wykonania budżetu Gminy.pdfBILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BRODY sporządzony na dzień 31-12-2009r.172 Kb19.08.2010 14:14
Pobierz ten plik (Bilans jednostki budżetowej.pdf)Bilans jednostki budżetowej.pdfBilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2009 r200 Kb19.08.2010 14:15
Pobierz ten plik (Rb-Z.pdf)Rb-Z.pdfRb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ GW ARANCJI I PORĘCZEŃ312 Kb19.08.2010 14:16
Pobierz ten plik (Rb-UZ.pdf)Rb-UZ.pdfRb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH f unduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dy sponenta głównego zbiorczo/ zbiorczo jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009295 Kb19.08.2010 14:16
Pobierz ten plik (Rb-UN.pdf)Rb-UN.pdfRb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009207 Kb19.08.2010 14:17
Pobierz ten plik (Rb-ST.pdf)Rb-ST.pdfRb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009r.151 Kb19.08.2010 14:18
Pobierz ten plik (RB-PDP.pdf)RB-PDP.pdfRb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH gminy / miasta na prawach powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009213 Kb19.08.2010 14:18
Pobierz ten plik (RB-NDS.pdf)RB-NDS.pdfRb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE je dnos tk i s am orządu te rytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009185 Kb19.08.2010 14:19
Pobierz ten plik (Rb-N.pdf)Rb-N.pdfRb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki sam278 Kb19.08.2010 14:19
Pobierz ten plik (RB - 50 KBW.pdf)RB - 50 KBW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku188 Kb19.08.2010 14:20
Pobierz ten plik (Rb-50 dot -UW.pdf)Rb-50 dot -UW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2009196 Kb19.08.2010 14:21
Pobierz ten plik (RB-50  KBW.pdf)RB-50 KBW.pdfRb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2009297 Kb19.08.2010 14:22
Pobierz ten plik (Rb-34 - 80110.pdf)Rb-34 - 80110.pdfRb-34 kwartalne sprawozdanie z w ykonania planów finansow ych dochodów własnych jednostek budżetowych i w ydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009183 Kb19.08.2010 14:22
Pobierz ten plik (Rb-34 -80101.pdf)Rb-34 -80101.pdfRb-34 kwartalne sprawozdanie z w ykonania planów finansow ych dochodów własnych jednostek budżetowych i w ydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009179 Kb19.08.2010 14:23
Pobierz ten plik (Rb-33.pdf)Rb-33.pdfRb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowoś ci prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009223 Kb19.08.2010 14:24
Pobierz ten plik (Rb-30.pdf)Rb-30.pdfRb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009238 Kb19.08.2010 14:24
Pobierz ten plik (Rb-28 S.pdf)Rb-28 S.pdfRb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009986 Kb19.08.2010 14:25
Pobierz ten plik (RB-27ZZ.pdf)RB-27ZZ.pdfRb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2009297 Kb19.08.2010 14:25
Pobierz ten plik (Rb-27S.pdf)Rb-27S.pdfSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009699 Kb19.08.2010 14:26
Pobierz ten plik (Rb- Z.pdf)Rb- Z.pdfKW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ GW ARANCJI I PORĘCZEŃ Rb Z za III kwartał 2009 roku309 Kb19.08.2010 14:27
Pobierz ten plik (RB- NDS.pdf)RB- NDS.pdfKWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-NDS za III kwartał 2009r.183 Kb19.08.2010 14:27
Pobierz ten plik (Rb-n-III.pdf)Rb-n-III.pdfKWARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Rb-N za III kwartał 2009r.278 Kb19.08.2010 14:29
Pobierz ten plik (RB-27S-IIIKw.pdf)RB-27S-IIIKw.pdfSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009r.689 Kb19.08.2010 14:31
Pobierz ten plik (RB PDP.pdf)RB PDP.pdfPÓŁROCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH Rb-PDP do dnia 30 czerwca 2009r.213 Kb19.08.2010 14:32
Pobierz ten plik (RB NDS.pdf)RB NDS.pdfKWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-NDS za II kwartał 2009r.182 Kb19.08.2010 14:32
Pobierz ten plik (RB N.pdf)RB N.pdfKWARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Rb-N za II kwartał 2009r.278 Kb19.08.2010 14:33
Pobierz ten plik (RB 34 80110.pdf)RB 34 80110.pdfKwartalne sprawozdanie z w ykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Rb-34 za II kwartał 2009r.181 Kb19.08.2010 14:34
Pobierz ten plik (RB 33.pdf)RB 33.pdfSprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowoś ci prawnej Rb-33 za II kwartał 2009r.221 Kb19.08.2010 14:36
Pobierz ten plik (RB 30.pdf)RB 30.pdfsprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30 za II kwartał 2009r.236 Kb19.08.2010 14:36
Pobierz ten plik (RB 28 s.pdf)RB 28 s.pdfSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-28S za II kwartał 2009r.965 Kb19.08.2010 14:37
Pobierz ten plik (RB 27 S.pdf)RB 27 S.pdfSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Rb-27S za II kwartał 2009r.645 Kb19.08.2010 14:38
Pobierz ten plik (Rb-Z-Ikw.pdf)Rb-Z-Ikw.pdfKwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb Z za I kwartał 2009 roku308 Kb19.08.2010 14:38
Pobierz ten plik (Rb-N-Ikw.pdf)Rb-N-Ikw.pdfKwartalne sprawozdanie o stanie należności RB N za I kwartał 2009 roku278 Kb19.08.2010 14:39
Pobierz ten plik (RB-NDS-1kw.pdf)RB-NDS-1kw.pdfKwartalne sprawozdanie o nadwyżce(deficycie) Rb NDS za I kwartał 2009 roku182 Kb19.08.2010 14:40
Pobierz ten plik (Rb-28s.pdf)Rb-28s.pdfSprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb 28S za I kwartał 2009 roku927 Kb19.08.2010 14:43
Pobierz ten plik (Rb-27s-1kw.pdf)Rb-27s-1kw.pdfSprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb 27S za I kwartał 2009 roku608 Kb19.08.2010 14:44

Wpisany przez Bogumiła Bugaj   
Data opublikowania: czwartek, 19 sierpnia 2010 14:09
Poprawiony: czwartek, 19 sierpnia 2010 14:45