OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE BRODY PDF Drukuj Email

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE BRODY

na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.)

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

1) Art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

2) Rozdział V pn. „Kontrola Przedsiębiorcy (art. 77-84) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.)

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:

- PRZESTRZEGANIE ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI:

- PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA PODSTAWIE WYDANYCH W GMINIE BRODY ZEZWOLEŃ.

 

W szczególności, kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu:

 • na które wpływają skargi lub interwencje,
 • wobec których prowadzono postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 83b ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ – z określonymi w ustawie odstępstwami (art. 83 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

 

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLE:

 • upoważnieni przez Wójta Gminy Brody pracownicy Urzędu Gminy Brody
 • w razie potrzeby, w asyście funkcjonariuszy Policji

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ORGAN KONTROLNY OD PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI (art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,
 • tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 • faktury zakupu napojów alkoholowych,

 

DOKUMENTY SPORZĄDZANE PODCZAS KONTROLI:

 • protokół kontrolny,
 • inne (w razie potrzeby).

 

INNE UWAGI:

 • pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 79 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 80 ust. 3 i art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • kontrolę wykonuje się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji lub w siedzibie organu kontroli (art. 80a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 r.

 • przeprowadzono 1 kontrolę.
 • w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wszczęciem postępowania o cofnięcie zezwoleń.

 

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 27 stycznia 2017 12:57
Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2017 13:22